Download deze Privacyverklaring hier in pdf-formaat

Datum: 30 maart 2021

1.    Inleiding

Klaas Driebergen levert producten en diensten. Om dit mogelijk te maken, verwerkt hij persoonsgegevens. Dit doet hij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede de op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

In het kader van de AVG is deze privacyverklaring opgesteld. Hierin geeft Klaas Driebergen inzicht in de manier waarop hij persoonsgegevens verwerkt. In deze verklaring wordt ook aandacht besteed aan de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond, het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen kunnen uitoefenen met betrekking tot hun persoonsgegevens.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Klaas Driebergen zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren en waar nodig actualiseren.

2.    Verantwoordelijke

Klaas Driebergen, ingeschreven onder de handelsnamen Klaas Driebergen en Uitgeverij Klaas Driebergen, gevestigd te De Vijnen 25, 1191 LN Ouderkerk aan de Amstel, KvK-nr. 65178882.

Klaas Driebergen is werkzaam als zelfstandig schrijver, redacteur, fotograaf en uitgever. Hij levert diensten (zoals opdrachten in de fotografie, redactie, lezingen) en producten (zoals boekuitgaven).

Contactgegevens:
Website: www.klaasdriebergen.nl
E-mail: klaas@klaasdriebergen.nl
Telefoon: +31640633401

3.    Persoonsgegevens die worden verwerkt

Klaas Driebergen verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornaam/voorletters
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

4.    Verwerkingsgrond

Klaas Driebergen verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend als:

 1. de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking ervan nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die Klaas Driebergen met de betrokkene heeft gesloten;
 3. er een wettelijke verplichting tot de verwerking van persoonsgegevens is die Klaas Driebergen dient na te komen;
 4. Klaas Driebergen hier een gerechtvaardigd belang bij heeft, zoals het onder de aandacht brengen van zijn producten en diensten aan de betrokkene.

5.    Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • de uitvoering van een opdracht of overeenkomst met de betrokkene;
 • facturatie;
 • het leveren van producten of diensten;
 • het leveren van informatie over het wijzigen van producten en diensten;
 • marketing, promotie, reclame, het versturen van e-mailnieuwsbrieven;
 • contact per telefoon of e-mail;
 • de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

6.    Geautomatiseerde verwerkingen

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt door Klaas Driebergen gebruik gemaakt van geautomatiseerde verwerkingen. Dit is noodzakelijk voor het doen van bestellingen in de webwinkel, voor het uitvoeren van betalingen, voor de facturering, voor de verzending van bestellingen en voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven.

7.    Delen van persoonsgegevens met derden

Klaas Driebergen verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden. Ze worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met derde partijen die uw gegevens verwerken in zijn opdracht sluit Klaas Driebergen een verwerkersovereenkomst af om zorg te dragen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Klaas Driebergen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8.    Bewaarduur van persoonsgegevens

Klaas Driebergen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De opslag van de gegevens die nodig zijn voor de verzending van e-mailnieuwsbrieven is voor onbepaalde tijd. Uitschrijven kan namelijk op ieder moment via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar klaas@klaasdriebergen.nl.

Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan door middel van telefoon of e-mail. Klaas Driebergen zal de betreffende gegevens daarna niet meer gebruiken voor die doeleinden.

9.    Beveiliging van de door Klaas Driebergen vastgelegde persoonsgegevens

Klaas Driebergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Hij neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met Klaas Driebergen.

Als zich toch een datalek voordoet, dan zal Klaas Driebergen direct alle mogelijke en noodzakelijke stappen nemen om het datalek te dichten en de gevolgen van dit datalek zoveel mogelijk te beperken. Als er sprake is van een privacyrisico meldt Klaas Driebergen het datalek binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In het geval van mogelijke schadelijke gevolgen voor de betrokkenen neemt Klaas Driebergen direct contact op met deze betrokkenen.

10.    Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering

U heeft het recht om Klaas Driebergen te vragen om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met hem opnemen via klaas@klaasdriebergen.nl.

11.    Intrekken toestemming

U heeft het recht om de eerder verleende toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit bijvoorbeeld niet in strijd is met overige wetgeving (zoals gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Klaas Driebergen schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende overeenkomsten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht (zoals een quitclaim) zijn in principe uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

12.    Bepalingen gebruik website

Voor het gebruik van de website www.klaasdriebergen.nl (hierna ook ‘de website’) stelt Klaas Driebergen (hierna ook ‘de beheerder’) nog de volgende gebruikersvoorwaarden. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u deze voorwaarden.

 1. Toegang: De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
 2. Content: Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klaas Driebergen, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
 3. Beheer: Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
  – de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
  – alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
  – de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.
 4. Verantwoordelijkheden: De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
  De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet of vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring.
  De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
  Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.
 5. Beeldmateriaal van aangeboden producten: Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

13.    Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website www.klaasdriebergen.nl geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan deze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Klaas Driebergen gebruikt de volgende soorten cookies op de website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Deze zijn bijvoorbeeld nodig om de webwinkel te laten werken.
 • Analytische cookies: om inzage te kunnen krijgen in het bezoek aan mijn website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.
 • Sociale media cookies: dit zijn cookies om content van de website te delen via sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook of Twitter en om bijvoorbeeld YouTube-filmpjes af te kunnen spelen.

Wanneer u de website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de beheerder en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, kunt u de volgende link raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

14.    Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.