1.   Inleiding

Klaas Driebergen levert producten en diensten. Om dit mogelijk te maken, verwerkt hij persoonsgegevens. Dit doet hij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede de op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

In het kader van de AVG is deze privacyverklaring opgesteld. Hierin geeft Klaas Driebergen inzicht in de manier waarop hij persoonsgegevens verwerkt. In deze verklaring wordt ook aandacht besteed aan de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond, het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen kunnen uitoefenen met betrekking tot hun persoonsgegevens.

Klaas Driebergen zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren en waar nodig actualiseren.

2.   Verantwoordelijke

Klaas Driebergen, ingeschreven onder de handelsnamen Klaas Driebergen en Uitgeverij Klaas Driebergen, KvK-nr. 65178882, gevestigd te Amstelveen.

Klaas Driebergen is werkzaam als zelfstandig schrijver, redacteur, fotograaf en uitgever. Hij levert diensten (zoals opdrachten in de fotografie, redactie, lezingen) en producten (zoals boekuitgaven).

Contactgegevens:
Website: www.klaasdriebergen.nl
E-mail: klaas@klaasdriebergen.nl
Telefoon: +31640633401

3.   Persoonsgegevens die worden verwerkt

Klaas Driebergen verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • achternaam
 • voornaam/voorletters
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

4.   Verwerkingsgrond

Klaas Driebergen verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend als:

 1. de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking ervan nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die Klaas Driebergen met de betrokkene heeft gesloten;
 3. er een wettelijke verplichting tot de verwerking van persoonsgegevens is die Klaas Driebergen dient na te komen;
 4. Klaas Driebergen hier een gerechtvaardigd belang bij heeft, zoals het onder de aandacht brengen van zijn producten en diensten aan de betrokkene.

5.   Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • de uitvoering van een opdracht of overeenkomst met de betrokkene;
 • facturatie;
 • het afleveren van producten of diensten;
 • het leveren van informatie over het wijzigen van producten en diensten;
 • marketing, promotie, reclame, het versturen van nieuwsbrieven (‘Toondermail’);
 • contact per telefoon of e-mail;
 • de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

6.   Geautomatiseerde verwerkingen

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt door Klaas Driebergen gebruik gemaakt van geautomatiseerde verwerkingen. Dit is noodzakelijk voor het doen van bestellingen in de webwinkel, voor het uitvoeren van betalingen, voor de facturering, voor de verzending van bestellingen en voor het verzenden van de nieuwsbrief (‘Toondermail’).

7.   Delen van persoonsgegevens met derden

Klaas Driebergen verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden. Ze worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met derde partijen die uw gegevens verwerken in zijn opdracht sluit Klaas Driebergen een verwerkersovereenkomst af om zorg te dragen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Klaas Driebergen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8.   Bewaarduur van persoonsgegevens

Klaas Driebergen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De opslag van de gegevens die nodig zijn voor de verzending van de nieuwsbrief (‘Toondermail’) is voor onbepaalde tijd. Uitschrijven kan namelijk op ieder moment via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar klaas@klaasdriebergen.nl.

Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan door middel van telefoon of e-mail. Klaas Driebergen zal de betreffende gegevens daarna niet meer gebruiken voor die doeleinden.

9.   Beveiliging van de door Klaas Driebergen vastgelegde persoonsgegevens

Klaas Driebergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Hij neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met Klaas Driebergen.

Als zich toch een datalek voordoet, dan zal Klaas Driebergen direct alle mogelijke en noodzakelijke stappen nemen om het datalek te dichten en de gevolgen van dit datalek zoveel mogelijk te beperken. Als er sprake is van een privacyrisico meldt Klaas Driebergen het datalek binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In het geval van mogelijke schadelijke gevolgen voor de betrokkenen neemt Klaas Driebergen direct contact op met deze betrokkenen.

10.   Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering

U heeft het recht om Klaas Driebergen te vragen om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met hem opnemen via klaas@klaasdriebergen.nl.

11.   Intrekken toestemming

U heeft het recht om de eerder verleende toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit bijvoorbeeld niet in strijd is met overige wetgeving (zoals gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Klaas Driebergen schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende overeenkomsten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht (zoals een quitclaim) zijn in principe uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Versie: 20 juni 2018